[Is genital examination of preschool girls offensive?] [Article in Norwegian]

Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Sep 20;127(18):2402-4.

[Is genital examination of preschool girls offensive?]. [Article in Norwegian]

Gulla K, Myhre AK, Bratlid D

Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim. kari.gulla@hist.no

Diskusjonen omkring rutineundersøkelse av barns underliv er ikke av ny dato. Blant annet gikk den høyt i 1990-årene, den gang i kjølvannet av flere store overgrepssaker. Debatten har nå fått ny aktualitet – denne gang på grunn av en gryende bevissthet om at også jenter bosatt i Norge utsettes for kjønnslemlestelse. Etter vår mening er tiden nå moden for å vurdere saken i hele sin bredde, både ut fra de mange og dels nye utfordringer innen barnehelse og ikke minst i lys av ny kunnskap på området…

This article can be accessed in this LINK